Pesten

1. Korte omschrijving van de activiteit

Aanleiding: Veel Iraakse ouders ontdekken dat hun kinderen gepest worden op school. Ze weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan, vooral omdat in de Iraakse cultuur het niet de gewoonte is, dat ouders zich bemoeien met dingen die op school gebeuren. Indien ze al beseffen hoe ernstig het probleem is, geven ze ofwel de raad om de pesterijen te negeren, wat niet helpt of ze adviseren hun kind om erop te slaan, waardoor het met de schoolleiding in conflict komt.

Wij willen een deskundige (Suzanne Kroze; kanjertrainer) uitnodigen die ons komt vertellen over pesten op school, waarom een kind gepest wordt, wat de gevolgen (kunnen\) zijn, wat eraan gedaan kan worden.

Onder de volwassenen komt het pesten helaas ook vaak voor. Doordat wij de Nederlandse taal niet volledig goed beheersen, begrijpen wij niet altijd grappen die op het werk worden gemaakt of zinnen met een tweede betekenis of Nederlandse uitdrukkingen. Vaak reageren wij op een verkeerde manier op deze opmerkingen, omdat wij niet willen toegeven dat wij de betekenis van deze worden of uitspraken niet kennen.

Voor onze volwassenen die iets assertiever willen reageren op deze aanvallen, organiseren wij ook een informatieavond over dit onderwerp.

2. Wat is het doel van de activiteit(en)?

Ouders alerter maken op het pesten, zodat ze de signalen kunnen opvangen wanneer hun kind ervan het slachtoffer is geworden. En ze voorlichten over de mogelijkheden die er zijn om ertegen op te treden, zoals contact met de school, cursussen om het gepeste kind krachtiger te maken etc.

Het onderwerp pesten op heb werk bespreekbaar maken onder volwassenen.

Hoe leveren de activiteiten een bijdrage aan de doelstellingen van de subsidie flexibel budget welzijn?

Door voorlichting over pesten en de mogelijkheden om dat tegen te gaan zullen ouders eerder stappen ondernemen om met de school in contact te komen. Ouders en kinderen worden sterker, weten wat hun mogelijkheden zijn en zullen daardoor dichter bij de Nederlandse samenleving komen te staan. Bovendien zullen de kinderen, als ze het pesten kunnen weerstaan, zich beter op hun schoolwerk kunnen concentreren en meer bereiken volgens hun mogelijkheden.

Door het onderwerp pesten op het werk bespreekbaar te maken onder onze volwassenen verwachten wij dat het uitval op het werk door conflicten minder wordt. Onze leden weten eerder problemen die door het pesten op het werk worden veroorzaakt beter te signaleren.

3. Voor wie is/zijn de activiteit(en) bedoeld? En op welke manier wordt er rekening gehouden met de vraag of behoeften van Utrechters?

De activiteit is bedoeld voor de ouders van onze vereniging en eventueel voor mensen van andere verenigingen in Utrecht, immers niet alleen Irakezen maar alle allochtonen met een vergelijkbare cultuur hebben op dezelfde manier met deze problematiek te maken. Wij zullen deze verenigingen via mailing hierop attent maken.

4. Wat zijn de verwachte resultaten? 

50 van onze leden zullen beide bijeenkomsten bijwonen. Door deze activiteiten verder te promoten onder andere groepen verwachten wij dat minimaal 20 personen met een andere culturele achtergrond die zich zorgen maken over dit probleem, ook deze bijeenkomsten gaan bijwonen.

De personen die deze informatiebijeenkomsten hebben bijgewoond weten nu hoe te signaleren wanneer een geval van pesten voorkomt en weten ook de wegen te bewandelen om tegen het pesten aan te gaan. Volwassenen hebben meer inzicht inde Nederlandse humor, dubbelzinnig praten en gebruik van uitdrukkingen. Ze weten nu een verschil te maken tussen dit en werkelijk pesten. Wij verwachten dat door het geven van deze info het plezier op het werken zal stijgen. Mensen begrijpen elkaar beter.

5. Met welke organisatie(s) werkt u samen?
Wij gaan in gesprek met (naam van bureau) en ook met het GG&D Utrecht. Offertes aanvragen